Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

char47
3634 98bd 500
Reposted fromfapucino fapucino viafapfapfap fapfapfap
char47
2885 991f
Reposted fromHardcores Hardcores viafapfapfap fapfapfap

November 02 2019

6626 4181 500
Reposted fromamatore amatore vianudieful nudieful
char47
Reposted fromnudieful nudieful
char47
0672 84de 500
Reposted fromhollowhd hollowhd vianudieful nudieful
9644 351f 500
Reposted fromamatore amatore vianudieful nudieful
2983 a557
Reposted fromamatore amatore vianudieful nudieful
char47
Reposted fromnudieful nudieful
char47
Reposted fromharing haring vianudieful nudieful
6829 f43c
Reposted frompussyporn pussyporn vianudieful nudieful
char47
Reposted fromnudieful nudieful
char47
char47
6493 505d 500
Reposted fromLunarr Lunarr viablackandwhite blackandwhite
char47
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadivi divi
char47
9066 868a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
char47
Reposted fromnudieful nudieful
char47
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viadivi divi
char47
8800 fa30
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi

October 27 2019

char47
6058 aec8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viateijakool teijakool

October 26 2019

char47
9016 912f 500
Reposted fromusexything usexything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl