Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

char47
0341 edfa
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBrainy Brainy
char47
1751 ddf1 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viamahvash mahvash

November 07 2018

char47
1225 e076
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackandwhite blackandwhite

November 06 2018

char47


winter is here
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaatranta atranta
char47
Do what you love
Reposted fromfightling fightling viaatranta atranta
char47
0597 add4 500
Reposted frommargharett margharett viaatranta atranta

October 27 2018

char47

October 26 2018

char47
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadunkellicht dunkellicht
char47
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
char47
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoll oll
char47
1163 89d6
char47
9945 7d04 500
char47
7540 7aea 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaBrainy Brainy

October 25 2018

char47
char47
2269 29d3
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior
char47
2453 65d1 500
wstawiam to dla Ciebie i dla siebie, żebym nie zapomniała
#lekcjażycia
Reposted fromyannim yannim
char47
0735 eb2c 500
char47
Reposted fromoll oll viaatranta atranta

October 24 2018

char47
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viawilcza wilcza
char47
2371 d87d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaXOrangoutan XOrangoutan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl